3 comments on “Tổng hợp các thủ thuật lập trình asp.net

 1. “Sử dụng nhiều Web.Config trong ứng dụng Asp.Net” -> mình nghĩ bạn nên sửa lại câu này, thực ra nó cho phép chúng ta cấu hình các config source để cho dễ quản lý hơn, chứ k bao h được phép >1 file web.config trong 1 prject web asp.net bạn à :)

 2. bạn ơi mình không rành lắm về asp.net, bạn lồng đoạn code Thêm điều kiểm xác nhận xóa/sửa trong gridview. vào đoạn code sau dc không.

  Còn bắt sự kiện enter nữa, coi chả hiểu sau lại phải 2 code , dùng cả 2 hay cai nào củng dc. Thank

  public partial class Admin_DMNhasx : System.Web.UI.Page
  {
  public static bool cosua = false;
  public static int MaNSX;
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
  string strsql = “Select * from NHASX”;
  DataTable dt = XLDL.Docbang(strsql);
  GrNhaxuatban.DataSource = dt;
  GrNhaxuatban.DataBind();
  }
  protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
  {
  if (txtTenNSX.Text != “”)
  {
  string TenNSX = txtTenNSX.Text;
  string Diachi = txtDiachi.Text;
  string Dienthoai = txtDienthoai.Text;
  if (cosua == false)
  {
  string strsql = “Insert into NHASX(TENNSX,DIACHI,DIENTHOAI) values(N'” + TenNSX + “‘,N'” + Diachi + “‘,'” + Dienthoai + “‘)”;
  XLDL.thuchienlenh(strsql);
  }
  else
  {
  String strSQL = “Update NHASX set TenNSX=N'” + TenNSX + “‘,Diachi=N'” + Diachi + “‘, Dienthoai='” + Dienthoai + “‘ Where MaNSX= ‘” + MaNSX +”‘”;
  XLDL.thuchienlenh(strSQL);
  }
  Response.Redirect(Page.Request.Url.AbsoluteUri);
  }
  else
  lbBaoloi.Text = ” Vui lòng nhập tên nhà sản xuất !”;
  }
  protected void GrNhaxuatban_RowCommand(object sender, GridViewCommandEventArgs e)
  {
  if (e.CommandName == “Nutxoa”)
  {
  int chiso = int.Parse(e.CommandArgument.ToString());
  int ma = int.Parse(GrNhaxuatban.Rows[chiso].Cells[0].Text);
  try
  {
  string strSQL = “Delete from NHASX where MANSX=” + ma;
  XLDL.thuchienlenh(strSQL);
  Response.Redirect(Page.Request.Url.AbsoluteUri);
  }
  catch
  {
  lbBaoloi.Text = “Co loi”;
  }
  }
  if (e.CommandName == “Nutsua”)
  {
  int chiso = int.Parse(e.CommandArgument.ToString());
  MaNSX = int.Parse(GrNhaxuatban.Rows[chiso].Cells[0].Text);
  txtTenNSX.Text = GrNhaxuatban.Rows[chiso].Cells[1].Text;
  txtDiachi.Text = GrNhaxuatban.Rows[chiso].Cells[2].Text;
  txtDienthoai.Text = GrNhaxuatban.Rows[chiso].Cells[3].Text;
  cosua = true;
  }
  }

  protected void GrNhaxuatban_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
  {

  }

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s